img

HUKUKİ Danışmanlık

Mersin ve Türkiye Geneli birçok şirkete ve şahıslara avukatlık hizmeti sunmaktayız

img

TECRÜBELİ ve Profesyonel Avukat

11 Yılı aşan profesyonel hukuki deneyim ile özel ve hızlı çözümler sunmaktayız

img

AİLE-KİŞİLER HUKUKU

Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları ve mal rejiminin tasfiyesi ile evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin Hazırlanması ile aile ve boşanma hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunmaktayız

img

SİGORTA Hukuku

Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar başta olmak üzere Sigorta ve Tazminat hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunmaktayız

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

image

• İş akdinin feshine dayalı işe iade ve tazminat davaları
• İş kazalarına dayalı tazminat davaları
• Sigortalılığın tespiti davaları
• Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
• Özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunu kapsamında takibi
• İşyerinin iş hukukuna uygun şekilde düzenlenmesi
• İşveren danışmanlığı
• Yurt Dışı Hizmet Borçlanması
• Malülen Emekliliğin Tespiti
• Dava Öncesi Özel Hesap ve Bilirkişi Raporu Hazırlanmasıimage

• Alacak tahsili için icra takibi başlatılması ve takibi
• Her türlü ilamlı, ilamsız, kambiyo ve ipoteğin paraya çevrilmesi takipleri
• Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
• Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi
• İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davası
• İflas davaları
• Tasarrufun İptali Davaları
• Menfi tespit davaları
• İstirdat davaları
• Konkordato Sürecine İlişkin Tüm Hukuki Hazırlık, İşlem Ve Davalar
• Borç tasfiye Süreci Ve Sulh Sözleşmelerinin hazırlanması başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunulmaktadır.


image

• Boşanma Davaları
• Velayet
• Mal rejimlerine ilişkin davalar
• Nafaka ve maddi / manevi tazminat davaları
• Vasi tayini
• Kayyım tayini
• Evlat edinme davaları
• Nesebin tashihi ve reddi davaları
• İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi davaları
• Yaş düzeltilmesi davaları
• Kazai rüşt davaları
• Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
• Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile hukukuna ilişkin Tanıma ve Tenfiz davaları
• Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları ve mal rejiminin tasfiyesi ile evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin Hazırlanması ile aile ve boşanma hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunulmaktadır.

image

• İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
• Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
• Finansal yapılandırma
• Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
• İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
• Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
• İslami bankacılık ve finans (sukuk,murabaha vb.)
• Ticaret, ihracat ve gayrimenkul finansmanı
• Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
• Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
• Hem borç alanların, hem de borç verenlerin çeşitli işlemlerinde danışmanlık ve temsil başta olmak üzere Bankacılık ve Finans Hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunulmaktadır.image

• Tapu işlemleri
• Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
• İpotek ve irtifak hakları tesisi
• Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)
• Ecrimisil davaları
• Tapu iptal davaları
• Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

image

• Ticari uyuşmazlıklar
• Haksız rekabetin önlenmesi
• Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
• E-Ticaret siteleri ve Ticari Web Portallarının kurulumu aşamasında hazırlanacak sözleşmelerin düzenlenmesi
• Finansal kiralama
• Barter (Takas) davaları

image

• Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi
• Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
• Ortaklık ve hisse devri
• Şirket birleşmesi veya devralınması

image

• Marka davaları
• Markaya tecavüzün önlenmesi
• Telif hakları
• Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması
• Tespit davaları

image

• Mirasçılılk belgesi alınması
• Mirasın reddi
• Vasiyetin açılması ve iptali davaları
• Tenkis davaları

image

• İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
• Tam yargı davaları
• İptal davaları
• Vergi uyuşmazlığı davaları

image

• Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili
• Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Sulh Ceza Hakimliklerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• İcra Ceza Davaları
• Vergi Ceza Davaları
• Soruşturma aşamasında hazır bulunma
• Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
• Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları
• Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları
• Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması başta olmak üzere Ceza Hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunulmaktadır.image

• Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
• Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
• Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması
• Doğrudan yabancı yatırımcılar ve bunlara bağlı olarak yabancı çalışanlarla ilgili çalışma ve oturma izinleri
• Vatandaşlıktan çıkarılma
• 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalarda vekillik başta olmak üzere Yabancılar Hukukundan doğan tüm davalarda etkin hizmet sunulmaktadır.

image

• Şirketler ve şahıslara yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
• Önleyici Hukuk hizmetleri
• Gayrimenkul yönetimine ilişkin hukuk danışmanlığı

image

• Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları
• Tazminat davaları
• Bedel iadesi ve aynen tazmin davaları
• Tüketici haklarını içeren sözleşmelerin düzenlenmesi

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img